Drift og vedlikehold av veier

Driftstiltak er alle tiltak som inngår i å opprettholde veiens/veinettets funksjonelle kvalitet, eksempelvis brøyting, strøing, renhold, høvling, strøm til veilys.

Vedlikeholdstiltak er alle tiltak som inngår i å opprettholde veiens/veinettets/veiutstyrets strukturelle kvalitet, eksempelvis asfaltering, oppgrusing, utskifting av veiobjekt (skilt, rekkverk, bruer etc.).

Vi kan gi råd om metoder for utførelse, og beregne nødvendig budsjett for å opprettholde en god og fornuftig standard.

Vi kan utarbeide drift- og vedlikeholdsstandarder for veinettet.

Vi kan utarbeide konkurransegrunnlag for vinterdrift (brøyting/strøing etc.), asfaltering og andre oppgaver.

Ved utbedring av veier, kan det være aktuelt med endring av både linjeføring og oppbygging (forsterkning).

Forsterkning kan medføre tiltak som grøfting/drenering, nytt bærelag/forsterkningslag og nytt dekke på toppen. Vi kan bidra med å optimalisere forsterkningen slik at man utførere riktig tiltak på rett sted.

Vi utarbeider en detaljplan for utbedringen/forsterkningen som beskriver tiltakene på en oversiktlig måte. Vi beregner nødvendig forsterkning til ønsket bruksklasse, basert på bæreevnemåling med fallodd. Det utføres en detaljert kostnadsberegning, som kan brukes til budsjett.

Detaljplan er beskrevet på en måte som gjør det enkelt å lage konkurransegrunnlag. Vi er behjelpelig med utlysning i Doffin, tilbudsåpning, kontroll av tilbud samt innstilling av tilbyder. Vi tilbyr også byggeledelse og kontroll av materialkvalitet.

Bæreevnemåling med fallodd

Safe Control Road har et fallodd for bæreevnemåling av veier. Utstyret er meget godt egnet ved planlegging av forsterkning av veier, for å finne ut hvor mye det er nødvendig å forsterke. Det kan også benyttes til å fastlegge tillatt bruksklasse for tungtransport.

Målingen foretas ved at et lodd slippes ned på en plate. Kraften tilsvarer omtrent vekten på et lastebilhjul. Belastningsplaten har en diameter på 30 cm, tilsvarende et lastebilhjul. Nedbøyning registreres av sensorer i forskjellig avstand fra belastningsplaten. Nedbøyning i sensorer lenger fra plata indikerer svakheter lenger ned i konstruksjonen. Måleavstand varierer fra 10-50 meter avhengig av formålet. Hvert målepunkt tar ca. 1 minutt.

Skal dere forsterke veier, eller asfaltere veier med kort dekkelevetid, vil det ofte lønne seg å foreta bæreevnemålinger på forhånd for å optimalisere bruken av pengene. Asfalt koster gjerne koster 500 kr pr løpemeter veg (5 m bredde og 4 cm tykkelse). Kostnad for bæreevnemåling tilsvarer kun noen få millimeter asfalt, og vil raskt tjenes inn ved å forsterke med riktig tiltak og på riktig sted.

Safe Control Road har også et lett fallodd (ca. 20 kg) som kan brukes på steder som ikke er tilgjengelig med det store falloddet. Dette kan være under oppbygging av parkeringsplasser, industrigulv, gårdsplasser, i grøfter etc.

Hovedplan vei for kommuner

Standarden på mye av det kommunale veinettet er for dårlig. Dette gjelder både dekkekvalitet, bredde, bæreevne og vegobjekt.

Ved å utarbeide en hovedplan vei vil tilstanden dokumenteres og konsekvensen av for lave bevilgninger synliggjøres. Mange kommuner har fått økt sine budsjetter etter utarbeidelse av hovedplan vei.

Det er opp til den enkelte kommune å bestemme innhold og omfang av en hovedplan, utfra både ressurser og økonomi, men vi har god erfaring med følgende inndeling:

 • Sammendrag
 • Bakgrunn
 • Rammevilkår (kommuneplan, sektorplaner, lover/forskrifter o.l.)
 • Mål og strategi
 • Inndeling av det kommunale veinettet i veityper (hoved-/samle-/adkomstvei)
 • Tilstandsregistrering av vegdekke og grøfter
 • Visuell vurdering av bæreevne
 • Forslag til tiltak for oppgradering til ønsket bæreevne
 • Kostnadsoverslag for oppgradering til ønsket bæreevne
 • Kostnadsoverslag for oppgradering fra grusdekke til asfaltdekke
 • Beregne kostnader for drift og vedlikehold av hele vegnettet
 • Beregne vegkapital, etterslep og vedlikeholdskostnader
 • Handlingsplan for det 1. året for 4 alternative bevilgningsnivåer
 • Økonomiplan for 2 planperioder (8 år) og for 4 alternative bevilgningsnivåer.
 • Foreslå optimalt bevilgningsnivå for å bevare vegkapitalen
 • Anbefaling av prioriterte veger for alternative bevilgningsnivåer.

Norsk vegdatabank (NVDB)

Det anbefales at så mye som mulig av utførte registreringer legges inn i vegdatabanken. Dette kan være veiens tilstandsgrad, dekketype, veibredde, trafikkmengde og eventuell bæreevne. Man bør legge inn alle registrerte vegobjekt med plassering, type og tilstand.

Safe Control Road er behjelpelig med dette arbeidet, og kan ta ut rapporter og lage snarveier til presentasjoner i NVDB.

For mer informasjon ta kontakt med:

Safe Control Road: Ivar Faksdal mobil: 41 43 52 49 epost: ivar@safecontrol.no