FROSIO NS 476

Våre inspektører har variert erfaring og bakgrunn fra bransjen med blant annet kontroll og oppfølging av arbeid utført på vei og jernbane, kraftinstallasjoner, subsea/offshore, skip osv. Flere av våre inspektører har også bakgrunn som utførende entreprenør/industrimalere, enkelte med erfaring fra faget tilbake til tidlig i 1970 årene. Enkelte har også vært sertifiserte FROSIO level 3 inspektører fra 1989 og tidlig på 1990 tallet.

I dag som tidligere er vårt største satsingsområde konstruksjoner tilknyttet vei og jernbane. Der vi bistår byggherre med kvalitetssikring i vedlikeholdsprosjekter/nybygg.

I tillegg til kontroll av vedlikeholdsarbeid som utføres på forskjellige konstruksjoner utfører vi også kontroll av ferdig behandlede produkter som for eksempel rekkverk. Sluttbefaringer, reklamasjons og garantibefaringer. Vi har erfaring og kjennskap til de fleste typer overflatebehandlinger som benyttes i dag, som for eksempel termisk sprøyting, galvanisering, maling/duplex-systemer osv.

Vi tilpasser inspeksjon og rapporterings rutiner etter kundens ønske. Vi kommer også gjerne inn tidlig i prosjektet og er en del av planleggingsfasen. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Fakta om korrosjon og kostnader:

At de økonomiske og miljømessige kostnadene knyttet til korrosjon er store er det ingen tvil om, de økonomiske kostnadene er anslått til ca. 3-4% av BNP i den vestlige verden. Norges BNP i 2011 var ifølge SSB på 2750 mrd. kroner, det vil si at vi da kan påregne en årlig kostnad på 82,5-110 mrd. kroner som følge av korrosjon. Det er gjort flere beregninger på hvor mye man kunne ha redusert denne kostnaden dersom den kunnskapen som er i dag knyttet til materialvalg, overflatebehandling osv. ble flittigere og grundigere brukt. Disse beregningene viser at et sted mellom 15-30% kan være realistisk. Dersom man tar utgangspunkt i de laveste tallene så ville dette utgjøre en besparelse for Norges del på over 12 milliarder kroner pr. år. Det blir estimert at globalt går ca. 2,5 tonn stål tapt hvert eneste sekund som følge av korrosjon. Metall er en verdifull resurs som bør bevares best mulig både av økonomiske og miljømessige hensyn, riktig overflatebehandling spiller en vesentlig rolle i den sammenheng.

For mer informasjon ta kontakt med:

Geir-Eivind Kile på  mobil: 47 66 22 79 eller på epost: geir@safecontrol.no