Inspeksjon av bruer og kaier

Safe Control utfører inspeksjon – kontroller av bruer, kaier og støttemurer iht. Statens vegvesen håndbøker R-411 – V441. Inspeksjonene som utføres er årlige enkelinspeksjoner, hovedinspeksjon hvert 5. år samt spesialinspeksjoner dersom det oppdages store feil eller mangler ved konstruksjonene. I tillegg utføres etterberegning av aksellaster/totalvekter. Formål med inspeksjoner er å påse at konstruksjonene ikke medfører risiko mht. bæreevne og trafikksikkerhet, og at konstruksjonseier har oversikt over tilstand på konstruksjonen for å kunne iverksette nødvendige tiltak mht. å oppfylle gjeldende krav. I tillegg å dokumentere drifts og vedlikeholdsbehov og utarbeide kostnadsestimater.  Dette har vært Safe Control sitt største satsingsområde siden oppstarten i 1996 og vi har flere dyktige inspektører på dette feltet med bred erfaring.

Hvem har ansvaret?

Alle byggverk har en ansvarlig person, kommune, fylke, etat eller virksomhet. Om konstruksjonen er dårlig vedlikeholdt, har skader eller feil som kan utgjøre en fare, vil dette ramme den ansvarlige.

Vi har løsningen!

Safe Control utfører inspeksjoner/kontroller og har kunnskap om hvordan konstruksjoner og bygninger kan sikres. Vi tilbyr råd og veiledning om tiltak, og påtar oss oppgaven ved å fag vurdere konstruksjonens kvalitet og sikkerhet.

Vi utarbeider forslag til forbedring/sikring av konstruksjonen for å ivareta bæreevne, trafikksikkerhet og levetid. Våre hovedkunder på dette feltet er kommuner, havnevesen og energiselskaper. Men vi utfører også jobber for eksempel for privatpersoner, skogeierlag, veg-foreninger osv. De fleste av våre kunder får tilstandsrapportene levert i vårt egenutviklede rapporterings program Sinus som gir kundene god oversikt over tilstanden på sine konstruksjoner, samt et oversiktlig kostnadsestimat på sikring av disse.

Dersom skader/feil som oppdages ved en årlig kontroll (hoved eller enkelinspeksjon) trolig har stor påvirkning på bæreevne og/eller trafikksikkerhet eller er av en uoversiktlig karakter kan det være aktuelt å gjennomføre en spesialinspeksjon. En spesialinspeksjon er en mer grundig kontroll av brua tilstand, der det også kan være aktuelt med prøvetaking av de ulike materialene. Rapporten som da leveres har et mer detaljert/omfattende forslag til utbedring av konstruksjonen samt kostnadsoverslag på dette. En spesialinspeksjon kan også i enkelte tilfeller være nødvendig for å kunne vurdere de aktuelle skadenes påvirkning på konstruksjonens bæreevne og/eller vedlikeholdsbehov.

For mer informasjon ta kontakt med:

Safe Control AS : Odd Harald Kile mobil: 91 89 36 63 epost: mail@safecontrol.no

Safe Control Engineering AS: Tomas Aasbø mobil: 41 46 60 009 epost: tomas@safecontrol.no